Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Bestuursinformatie

Samenstelling College van Bestuur:

Dhr. H. Soentjens, voorzitter

Dhr. H. Hovens, lid

 

Samenstelling Raad van Toezicht:

Dhr. R. den Dekker, voorzitter

Dhr. H. Palmen, vice-voorzitter

Dhr. J. Beckers, lid

Dhr. H. Brauer, lid

Dhr. S. Canjels, lid

Dhr. H. Jacobs, lid

Dhr. J.H. de Wit, lid

 

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Voorzitter:             

Dhr. Chr. Eulenpesch                             ouder   

Vice-voorzitter/secretaris:  

Dhr. B. Klerken                                     leerkracht

 

Leden:     

Dhr. W. Bosch                                     ouder

Dhr. R. Ewals                                      ouder

Mevr. J. van Heugten                             leerkracht

Dhr. M. Lenders                                   leerkracht

Mevr. I. Lücker                                    leerkracht

Mevr. J. Meems                                   orthopedagoog

Dhr. P. Schreurs                                  ouder

 

 

Vertrouwenspersonen Kerobei:

Dhr. B.J.M. Woltering         T 06- 53840383       benwoltering@ziggo.nl

GGD Limburg-Noord              T 088-1191307        m.klaassen@vrln.nl 

 

Klachtencommissie Kerobei:

 

Mevr. I. Segers

Mevr. M. Peeters               info@kerobei.nl

Dhr. P. Nagelmaeker

 

Kerobei is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die in stand wordt gehouden door Onderwijsgeschillen:

 

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon:  030 - 2809590

 

Bezoekadres:

Gebouw “Woudstede”

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

 

 

Integriteitscommissie Kerobei (n.a.v. klokkenluidersregeling)

 

Voorzitter: vacature

Lid namens GMR: M. Mertens

Lid namens bevoegd gezag: F. Heldens

 

(Ongevallen)verzekering

Voor alle leerlingen is er door het schoolbestuur een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De dekking van deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren, stage(werkzaamheden) en evenementen in schoolverband. Het rechtstreeks komen naar en het gaan van alle genoemde schoolactiviteiten is ook verzekerd op deze polis. Het betreft hier een ongevallenverzekering waarbij er onder bepaalde voorwaarden een bedrag uitgekeerd wordt bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een gebeurtenis die tot een uitkering kan leiden moet zo snel als mogelijk bij de onderwijsinstelling gemeld worden.

Het betreft hier geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Een AVP dient door de ouders/verzorgers zelf afgesloten te worden. Bij inschrijving dienen ouders te verklaren dat het aansprakelijkheidsrisico ook daadwerkelijk verzekerd is. Mocht uw kind met een motorvoertuig naar school komen dan moet de houder van het kenteken of het voertuig hiervoor zelf een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WAM) afsluiten.

Protocollen en beleidsstukken zijn een noodzakelijk onderdeel binnen elke organisatie.

Ook het onderwijs en dus zowel binnen Kerobei als binnen onze school De Diamant kennen we veel beleidsstukken en protocollen. Deze zijn dienend aan de persoonlijke-, onderwijskundige- en schoolontwikkeling.

Vanuit de wijze van werken ontstaan beleidsstukken en protocollen vanuit de dagelijkse praktijk. Uiteraard wordt er vooraf goed nagedacht over zaken waar je aan moet voldoen, welke richtlijnen er gevolgd moeten worden en wat passend is bij de organisatie. Het proces dat gelopen wordt bepaalt uiteindelijk het definitieve beleid en protocol.

Dat betekent dat onze beleidsstukken en protocollen dynamisch van aard zijn. Daar waar ze niet meer dienend zijn aan de dagelijkse processen van ontwikkeling zullen ze kritisch onder de loep genomen moeten worden om verbeterd, veranderd of vernieuwd te worden.

Onderstaand komt een overzicht van nu geldende beleidsstukken en protocollen.

Naast dat wij deze vanuit school kritisch zullen volgen, vragen we ook ouders deze kritisch te volgen en ons te attenderen op veranderende omstandigheden die een herijking noodzakelijk of zeer wenselijk maken.

Samen staan we sterk om het beste voor onze kinderen te kunnen betekenen.

 

PRIVACY

Kerobei gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Dit is ook wettelijk verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden,

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze scholen, worden er gegevens over en van leerlingen, ouders (en personeel) vastgelegd. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun dagelijkse werk. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Kerobei: http://www.kerobei.nl/organisatie/onderwijs/ict/kerobei-en-privacy/