Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Bestuursinformatie

BESTUURSINFORMATIE

Samenstelling College van Bestuur:

Mevr. H. Biemond, voorzitter

Dhr. R. Thuijls, lid 

 

Samenstelling Raad van Toezicht:

Dhr. H. Brauer, voorzitter

Dhr. H. Palmen, vice-voorzitter

Dhr. J. Beckers, lid

Dhr. S. Canjels, lid

Dhr. H. Jacobs, lid

Dhr. J.H. de Wit, lid 

 

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Vice-voorzitter/secretaris:

Dhr.B.Klerken (leerkracht)

Leden:

Mevr.S.Cremers (leerkracht)

Mevr.S.Cuypers (leerkracht)

Mevr. C. Stakenborg (leerkracht)

Dhr.R.Kol (ouder)

Mevr. I. Koppers (ouder)

Mevr.J. Meems (orthopedagoog, CBO)

 

 

Vertrouwenspersonen

Voor ouders en leerlingen: 

Mevrouw M. Klaassen  Mevrouw L. Kempen  

GGD Limburg-Noord  T: 088-1191291   

Voor ouders, leerlingen, medewerkers en overige betrokkenen: 

Mevrouw Jeske de Fretes  

T: 06-29661263  T: 06-21293342

 

Klachtencommissie Kerobei:

Kerobei heeft een klachtenregeling die bestemd is voor ouders en medewerkers. Wij hechten waarde aan een zorgvuldige klachtbehandeling. Elke klacht wordt dan ook neutraal en deskundig beoordeeld door een interne of externe vertrouwenspersoon. Het bestuur is tevens aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Deze commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bestuur.

LKC

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

Telefoon:  030 - 2809590 

 

Integriteitscommissie Kerobei (n.a.v. klokkenluidersregeling)

In de klokkenluidersregeling staat beschreven hoe personen die betrokken zijn bij Kerobei kunnen handelen als ze een vermoeden hebben van een ernstige misstand bij Kerobei. 

Kerobei heeft de functie van de integriteitscommissie belegd bij Capra Advocaten.
De externe contactpersoon is: 

Paula Berends-Schellens
T: 070-364 8102
M: 06-48431715
W: www.capra.nl

 

(Ongevallen)verzekering

Voor alle leerlingen is er door het schoolbestuur een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De dekking van deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren, stage(werkzaamheden) en evenementen in schoolverband. Het rechtstreeks komen naar en het gaan van alle genoemde schoolactiviteiten is ook verzekerd op deze polis. Het betreft hier een ongevallenverzekering waarbij er onder bepaalde voorwaarden een bedrag uitgekeerd wordt bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een gebeurtenis die tot een uitkering kan leiden moet zo snel als mogelijk bij de onderwijsinstelling gemeld worden. 

Het betreft hier geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Een AVP dient door de ouders/verzorgers zelf afgesloten te worden. Bij inschrijving dienen ouders te verklaren dat het aansprakelijkheidsrisico ook daadwerkelijk verzekerd is. Mocht uw kind met een motorvoertuig naar school komen dan moet de houder van het kenteken of het voertuig hiervoor zelf een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WAM) afsluiten.

 

PRIVACY

Kerobei gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Dit is ook wettelijk verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden,

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze scholen, worden er gegevens over en van leerlingen, ouders (en personeel) vastgelegd. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun dagelijkse werk. Voor meer informatie, zie https://www.kerobei.nl/organisatie/kerobei-en-privacy.