Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs op de school ”om de hoek”. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Om te zorgen dat er voor elk kind een zo passend mogelijke plek is in het onderwijs, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband maakt onderlinge afspraken over hoe de diverse schoolbesturen zich inspannen om zoveel mogelijk kinderen verantwoord te kunnen begeleiden op de school ”om de hoek” of, als dat nodig is, in het speciaal (basis)onderwijs. Dus: “gewoon waar het kan, speciaal als het moet”. Hoe het samenwerkingsverband dat doet staat in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Alle scholen van Kerobei zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl (klik door naar PO, Primair Onderwijs). Daar vindt u ook het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Ons ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘Passend Onderwijs’. 

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van basisschool De Diamant.

 

Zorgplicht

Elke basisschool in Nederland heeft een zogenaamde “zorgplicht”. Dat betekent dat ouders hun kind kunnen aanmelden bij een basisschool naar keuze en dat die school dan samen met ouders en eventuele vorige scholen of voorzieningen (denk aan een peuterspeelzaal, kinderopvang, maar ook aan speciale zorgvoorzieningen en specialisten) in beeld brengt wat het kind op school nodig heeft. De school kan hierbij extern advies inwinnen, bijvoorbeeld bij de aan school verbonden BCO-begeleider of de commissie bovenschoolse ondersteuning. Als de betreffende basisschool zelf passend onderwijs kan bieden, eventueel met extra ondersteuning door een co-teacher en/of ambulant begeleider, dan kan het kind verantwoord worden ingeschreven.
 
Als de basisschool toch niet voor passend onderwijs kan zorgen, ook niet met extra ondersteuning, dan zorgt de school dat er een passend aanbod komt op een andere basisschool of een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd waarmee de ouders hun kind kunnen aanmelden bij een school voor speciaal basisonderwijs (sbo, in onze regio bijvoorbeeld De Lings en De Schans) of speciaal onderwijs (SO, bijvoorbeeld op De Talentencampus Venlo of de Mytylschool). De school meldt de leerling (liefst samen met ouders) aan bij de commissie bovenschoolse ondersteuning. Dat kan via de voorzitter van deze commissie, dhr. Frank Evers, 077‑3968888, f.evers@kerobei.nl.
 
Een link naar meer informatie over de commissie bovenschoolse ondersteuning treft u aan het einde van dit document aan. Een aanmeldingsformulier kunt u opvragen bij dhr. Frank Evers of mevr. Sonja van Horck, secretaresse bovenschoolse ondersteuning (077‑3968888, s.vanhorck@kerobei.nl).
Overigens gaat ook plaatsing op Extralent (voltijdsonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen) via de commissie bovenschoolse ondersteuning.
   

Basisondersteuning en extra ondersteuning op de basisschool

Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die de basisschool zelf kan bieden om te zorgen dat het kind zich naar zijn of haar mogelijkheden kan ontwikkelen. Denk daarbij aan extra aandacht door de leerkracht, werken met groepsplannen, verlengde instructie, werken met maatjes, extra aandacht van de leerkracht, remediale hulp, etc. Dat geldt ook voor preventieve en licht curatieve interventies voor kinderen met ernstige lees-en spellingsproblemen, dyslexie, ernstige rekenproblemen, gedragsproblemen, etc. Hoe elke school dat doet, kan per school verschillen. U leest dit in het schoolondersteuningsprofiel van elke school (wettelijk verplicht) dat is opgenomen in de schoolgids.
 
Soms heeft een kind meer nodig dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden. De school kan dan een beroep doen op extra ondersteuning uit middelen van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg. Die middelen zijn aan schoolbesturen toegekend. Kerobei zet die middelen in door een team van co-teachers (van Kerobei) en ambulant begeleiders (van het speciaal onderwijs) te verdelen over scholenclusters. Scholenclusters zijn enkele bij elkaar in de buurt liggende scholen die op dit gebied met elkaar samenwerken. Een co-teacher kan over de schouder van school meekijken en advies uitbrengen, maar kan ook daadwerkelijk in de klas meedoen om de leerkracht te ondersteunen. Daarnaast is het ook mogelijk dat een co-teacher met individuele of met groepjes kinderen werkt. De daadwerkelijke afspraken hierover maken de school en de co-teacher samen, uiteraard in overleg en in afstemming met de ouders. Als een co-teacher wat langer bij een kind betrokken is, worden de afspraken vastgelegd in een zogenaamd “ontwikkelingsperspectief” (OPP) van de leerling.
 
Inzet vanuit middelen van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg noemen we “extra ondersteuning”. Deze komt bovenop de basisondersteuning die de school vanuit eigen middelen en keuzes kan bieden. Ook de inzet van extra ondersteuning behoort tot het schoolondersteuningsprofiel van elke school en is te lezen in de schoolgids van de school. Omdat de organisatie hiervan bovenschools is geregeld (en dus in principe voor alle scholen van Kerobei hetzelfde is) zijn de mogelijkheden voor alle Kerobei-scholen vergelijkbaar en komt dat gedeelte van het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids van elke Kerobei-basisschool sterk overeen.
 

Plaatsing in het speciaal (basis-)onderwijs

Voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs en in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg nodig. Zo’n toelaatbaarheidsverklaring wordt door de school van herkomst aangevraagd als blijkt dat die school niet langer in staat is om passend onderwijs te bieden of, als het kind nog niet op school zit, als die school inschat dat de ondersteuningsbehoefte van het kind niet door de school zelf geboden kan worden. De school meldt de leerling dan aan bij de commissie bovenschoolse ondersteuning van Kerobei. Al is de school de formele aanvrager, de ouders spelen daarbij een belangrijke rol. Ouders zullen altijd bij de afweging worden betrokken en er wordt rekening gehouden met de wens van de ouders. In de regel komen ouders, school en de commissie bovenschoolse ondersteuning tot een gezamenlijk gedragen besluit. Maar als dit niet mogelijk is (alleen in het uiterste geval), dan is de inschatting van de school en de commissie bovenschoolse ondersteuning leidend. Ouders moeten wel altijd toestemming geven voor aanvullend onderzoek bij hun kind. Bij aanmelding bij de commissie bovenschoolse ondersteuning tekenen de ouders hiervoor.
 
Een link naar meer informatie over de commissie bovenschoolse ondersteuning treft u aan het einde van dit document aan.
 

Uitzonderingen: ondersteuning vanuit cluster 1 en 2

Bij het ingaan van Passend Onderwijs zijn er voor cluster 1 (blinde en slechtziende kinderen) en cluster 2 (doof of slechthorend en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis) speciale criteria opgesteld. Als een kind aan die criteria voldoet, dan kan er sprake zijn van extra ondersteuning op de basisschool of plaatsing in het speciaal onderwijs voor cluster 1 of 2. De begeleidingsmogelijkheden op de basisschool of de noodzaak voor plaatsing in het speciaal onderwijs van cluster 1 of 2 wordt dus in belangrijke mate bepaald door een commissie van elk cluster zelf. Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider van uw school of bij www.visio.org (cluster 1) of www.vituszuid.nl (cluster 2, klik eventueel door naar De Taalbrug). 
 

Tot slot

Zoals elke school in de schoolgids het schoolondersteuningsprofiel heeft opgenomen, zo heeft Kerobei een bestuursondersteuningsprofiel waarin bovenstaande verder is uitgewerkt. Hier onder staat een link naar dit bestuursondersteuningsprofiel. Heeft u nog vragen over Passend Onderwijs op de scholen van Kerobei, neem dan gerust contact op met de teamleider van de school of met dhr. Frank Evers, stafmedewerker bovenschoolse ondersteuning, 077‑3968888, f.evers@kerobei.nl

 
Klik hier voor meer informatie over de commissie bovenschoolse ondersteuning en hun werkwijze.

Klik hier voor het bestuursondersteuningsprofiel.

 

Gezinscoach gemeente Peel en Maas


De gezinscoach

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In de gemeente Peel en Maas wordt jeugdhulp en ondersteuning geboden door gezinscoaches. Alle gezinscoaches van de gemeente Peel en Maas hebben veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Ook hebben zij een grote kennis over onder andere kinderen met een beperking, psychische problemen en gedragsstoornissen en gezinsproblematiek.

Werkwijze gezinscoach

Duidelijkheid en vertrouwen: dat zijn dé twee kenmerken die de gezinscoach in de samenwerking met u centraal stelt. Duidelijkheid houdt in dat de gezinscoach u steeds precies vertelt wat hij of zij doet en waarom. De gezinscoach kan bij u langskomen, volgt hoe het gaat en is uw vaste contactpersoon. De gezinscoach kijkt wat er al goed gaat in uw gezin en waar de krachten liggen. Ook gaat de aandacht uit naar de vraag of iemand uit uw omgeving een bijdrage kan leveren aan de oplossing. U bepaalt samen met de gezinscoach wat de meest passende oplossing voor uw hulpvraag kan zijn. Eenvoudige opvoedvragen kunnen mogelijk telefonisch worden beantwoord. 
 

Gezinscoaches in Baarlo,
Wij, Kim Sprunken, Monique van den Heuvel, Mandy Leenders en Connie van Baalen zijn als gezinscoaches verbonden aan de dorpskern Baarlo. Dit maakt dat we nauwe contacten hebben met de verschillende voorzieningen voor kinderen in Baarlo zoals basisscholen, de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en de huisartsen. Op verzoek sluiten wij aan bij gesprekken die tussen u en de verschillende voorzieningen plaatsvinden. Wij denken dan vrijblijvend met u mee.

Huisartsen Baarlo

Om de 14 dagen is een gezinscoach aanwezig in huisartsenpraktijk Baarlo. De precieze dagen, kunt u navragen bij de assistente van uw huisarts. Het is fijn om nauw samen te werken met de huisartsen in Baarlo zodat we voor u als ouders toegankelijker zijn. U kunt een afspraak maken met de assistente. Zij plant dan samen met u een gesprek bij ons in.


Vragen over jeugdhulp

Met vragen over jeugdhulp of onderwijs kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur vrij binnen lopen in het Huis van de Gemeente. Ook kunt u contact opnemen via 077 - 306 66 66 of vraag@peelenmaas.nl.